Organizing Committee

Conference Chair & Co-Chairs
 • Eungsun Byon (Korea Institute of Materials and Science)/Korea
 • Chang-Jiu Li (Xi’an Jiaotong University)/China
 • Kazuhiro Sasaki (Shinshu University, JTSS president))/Japan
 • Khiam Aik Khor (Nanyang Technological University)/Singapore
International Advisory Board
 • Bin-Shi Xu (National Key Laboratory for Remanufacturing)
 • Chuan-Xian Ding (Shanghai Institute of Ceramics)
 • Ke-Song Zhou (Guangzhou Research Institute of Nonferous Metals)
 • Xiao-Ou Huang (Thermal Spraying Committee of China Surface Engineering Association)/China
 • Masahiro Fukumoto (Toyohashi University of Technology)
 • Seiji Kuroda (NIMS)
 • Kazuhiro Ogawa (Tohoku University)/Japan
 • Khiam Aik Khor (Nanyang Technological University)/Singapore
 • Govindan Sundarajan (International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials)/India
 • Changhee Lee (Hanyang University)
 • Hyung-Jun Kim (RIST)/Korea